Главен 1
Главен 2

Живот за Поморийската лагуна

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие. То има голямо значение за Европа като рядък тип екосистема и място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000, национална защитена територия и Рамсарско място. 

Новини

Партньори