Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Местообитания и видове

default
lestes

Тъмносмарагдово водно шило

Тъмносмарагдовото шило (Lestes macrostigma) е едно от най-редките водни кончета в България и териториите, на които се среща в страната се броят на пръсти. Видът се придържа към непостоянни бракични водоеми, като често може да бъде открит в създадени от човека басейни, например солници. Поморийско езеро е едно от малкото места в страната, където видът е изобилен и може да бъде наблюдаван през цялото лято. Други места, на които се среща са Атанасовско езеро и Шабленска Тузла.

Тъмносмарагдовото шило се среща в цяла Европа и части на Азия, като разпространението му навсякъде е фрагментирано и на много места е рядък вид. Най-голямата заплаха за вида е промяна в местообитанията, като е особено чувствителен към качеството на водата. В миналото тъмносмарагдовото шило се е срещало в местността „Пода“, но е изчезнало поради промяна на водоемите. Видът е критично застрашен в България.

Проект „Живот за Поморийската Лагуна“ цели да проучи разпространението на вида и неговата екология и да предприеме мерки за опазването му. За да бъде запазено съществуването му в Поморийско езеро, са необходими спешни мерки за поддържане на водно-солевия баланс в басейните на езерото.
 
доклад

Годишен доклад за състоянието на местообитание 1150* (2021)

Настоящият доклад е изработен в рамките на дейност D1 на проект „Живот за Поморийската лагуна“, прилагайки адаптирана за специфичните условия на Поморийско езеро матрица за мониторинг и оценка на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в активни солници в Черноморски биогеографски регион.
Оценката на местообитание 1150* е на базата на данните от хидрологичния и хидробиологичен мониторинг, мониторинг на орнитофауната, макрофити и висши растения, извършвани в рамките на проекта, както и специално създадените за целта специализирани ГИС слоеве за отделните параметри, официални доклади на компетентни органи за мониторинг по РДВ (БДЧР).

Настоящата оценка е базова за състоянието 1150* в началото на проект „Живот за Поморийската лагуна“ (2021 г.) и в началото на прилагането на консервационните мерки по проекта. Тя ще послужи за оценка на въздействието на изпълнените в рамките на проекта консервационни дейности върху състоянието на местообитанието и тенденциите в него.

Матрицата за интегриран мониторинг на местообитание 1150* в активни солници въвежда спецификите на Поморийско езеро като силно модифицирано водно тяло за добив на сол при определяне на референтните стойности за съответните параметри на оценка, както и разделянето на езерото (местообитание 1150*) на отделни части на база соленост и изолираност от морето като лимитиращи фактори за процесите в него.

Общата оценка на състоянието на местообитанието е резултат от прилагането на матрица за оценка на всеки параметър и критерий за отделните типове соленост и цялото местообитание. Оценката следва сценария за най-лошо състояние на всеки параметър при оформяне на крайната оценка на критериите. Крайната оценка на местообитанието също е на база най-лошо състояние.
 
Годишен доклад за местообитание 1150* 3.99 MB (pdf) Свали
езерото

МАТРИЦА ЗА ИНТЕГРИРАН МОНИТОРИНГ

Представяме Матрицата за интегриран мониторинг на природно местообитание 1150* Крайбрежни лагуни в активни солници в Черноморски биогеографски регион, адаптирана за мониторинг на състоянието на местообитанието в Поморийско езеро в рамките на проект „Опазване на крайбрежната лагуна Поморийско езеро LIFE 19/ NAT/ BG/ 000804“.

 
Матрица за интегриран мониторинг на 1150* 1.97 MB (pdf) Свали
baseline

Доклад за птиците в Поморийското езеро през 2021 г.

Измина първата година от проект "Живот за Поморийската лагуна", в рамките на който екипът на Зелени Балкани провежда мониторинг на биоразнообразието в комплекса от защитени природни територии, за да следи ефектът от проектните дейности. По време на мониторинга са събирани данни за числеността, разпространението и сезонното разпределение на видовете птици (основно водолюбивите), състоянието на хабитатите и хидрологичните характеристики на езерото и е анализиран ефектът от дейностите, осъществени в рамките на консервационния проект. 
 
Доклад за птиците 2021 3.73 MB (pdf) Свали