Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

фламинго

Фламинго и в Поморийско езеро

01.10.2020
Орнитологичният мониторинг на Поморийско езеро тази година се провежда в рамките на проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“. Първата есенна обиколка на лагуната бе проведена в края на септември.
Екипът на Зелени Балкани направи пълен обход на пясъчната коса, езерото, солниците и басейните разположени от западната страна на пътя Поморие – Ахелой. Тази година, поради малкото количество валежи, в Поморийско езеро нивото на водата се задържа ниско през цялото лято. Това дава своето отражение върху видовия състав и има по-високо видово разнообразие на дъждосвирцовите птици.

По време на мониторинга са наблюдавани близо 5000 птици от 51 вида. До момента най-многобройни са речните чайки, зимните бърнета и гривестите рибарки. По-интересните наблюдавани видове са каспийска рибарка, планинска потапница, голям свирец, ято от 120 саблеклюна, крайбрежен бекас. Отчетена е напреднала фаза на миграционния процес. Голяма част от птиците са преминаващи, като използват района на езерото за да отпочинат и попълнят енергийните си запаси за дългия път на юг, който им предстои. Всичко това потвърждава огромното значение на езерото не само за гнездящите тук птици, но и за десетки редки и застрашени видове по време на миграция.

Огромен интерес предизвиква група от 88 птици розово фламинго, които се придържат в близост до големия остров в езерото, изграден от Зелени Балкани като част от многобройните дейности на сдружението за възстановяване на местообитания на видове. Тук е важно да се отбележи, че честите навлизания в езерото на сърфисти, в нарушение на режима на защита на езерото, плашат птиците и те съответно могат да бъдат наблюдавани единствено в дни с безветрие. Множеството подадени сигнали до компетентните органи и до Община Поморие, която е отговорна за съблюдаване на реда в комплекса от защитени територии, засега нямат траен резултат.

Мониторингът на Поморийско езеро е сред основните природозащитни дейности на Зелени Балкани в региона, част от стартиралия наскоро LIFE проект, в който сдружението е партньор, заедно с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция „Тур дьо Валат“, Франция.

Обиколките за мониторинг на езерото се провеждат два пъти месечно и дават ясна картина за състоянието на местообитанията и заплахите над тях, видовия състав на птиците и промените в него. Това от своя страна позволява да се набележат мерки и дейности за опазване и възстановяване на ключови хабитати. Мониторингът се провежда от предварително набелязани точки, които дават възможност за 100 % покритие на територията на езерото.