Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

посещение

Учебно посещение на експерти от Турция на Поморийско езеро

05.10.2020
На 4 октомври се проведе обучително посещение за експерти от Турция на Поморийско езеро. Посещението беше в рамките на проект Eagles Beyond Borders № CB005.2.12.108, финансиран от програма Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey и изпълняван от сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и Association of Back to Nature – Турция. Организирано бе с цел запознаване представители на турските институции и НПО със защитените зони от НАТУРА 2000 и българския опит в опазване на царския орел и биоразнообразието като цяло.
По време на посещението на турските експерти беше изнесена презентация от представители на Зелени Балкани, която ги запозна със стартиралия наскоро проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ и дейностите по него. В проекта сдружението е партньор заедно с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция „Тур дьо Валат“, Франция. Гостите се запознаха отблизо с комплекса от защитени зони Поморийско езеро – тяхното значение, биоразнообразие, заплахи и дейностите на сдружението по опазване и проучване на тази така значима влажна зона. Особено внимание беше обърнато на проблемите и предложените решения с новия проект за възстановяване на хидрологичния баланс и солеността на лагуната. За съжаление беше споделен и негативен опит от нерегламентираното практикуване на водни спортове както в Поморийско езеро, така и в НП Лонгозни гори Инеада в Турция. Гостите имаха възможност да разгледат многобройните есенни обитатели на езерото, като благодарение на активния етап на миграционният процес в момента видовото разнообразие на птиците беше високо.

Проект LIFE 19/NAT/BG/000804 „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност.