Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

малък корморан

Рекордна численост на малък корморан в езерото

19.04.2021
По време на редовния мониторинг на биоразнообразието на Поморийско езеро, провеждан в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна“, бе установена рекордна численост на вида малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus) - 658 индивида.

Малкият корморан е рибоядна птица, приспособена към влажните зони  - морета, езера, язовири, реки и др. Европейската популация на вида се оценява на 37 600 – 50 400 двойки (BirdLife International 2015).

Прегледът на данните за орнитофауната на Поморийско езеро в исторически план показва максимална численост 425 индивида, регистрирани през септември 2002 година. Тенденция за увеличаване числеността на вида в езерото бе забелязана в края на зимата, като със старта на пролетния сезон достигна и рекордната численост от 658 индивида.

У нас малкият корморан е гнездящ, мигриращ и зимуващ вид и се среща целогодишно в страната. Видът е вписан като застрашен от изчезване в Червената книга на Република България, защитен на територията на цялата страна (ЗБР) и обект на опазване от екологичната мрежа НАТУРА 2000.