Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

Белене

Работна среща за къдроглавия пеликан

20.12.2022
На 29 ноември в гр. Белене се проведе еднодневен семинар, посветен на дейностите по опазване на къдроглавия пеликан в България. Целта на работната среща беше да се представи състоянието на гнездовата популация на вида в страната, действащите природозащитни мерки, информационните дейности и кампании, посветени на пеликана, както и да се дискутират и обсъдят бъдещи дейности, които трябва да бъдат предприети в най-близко време. Събитието се организира от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с подкрепата на Дирекцията на Природен парк „Персина“ - Белене и в рамките на проект „Животът на пеликана“.

В семинара, който се осъществи в сградата на ДПП „Персина“, взеха участие 37 експерта от различни заинтересовани страни: Природни паркове, Регионални инспекции по околна среда и водите, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките, Регионални исторически музеи, Държавни горски стопанства, Общини, Ловно-рибарски дружества, Регионална дирекция по горите, туристически организации и дружества, както и представители на природозащитни неправителствени организации – БДЗП, Зелени Балкани, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и WWF – България.

Срещата стартира с привествие от инж. Стела Божинова – директор на ПП „Персина“. След това Веселин Коев главен експерт биологично разнообразие в ДПП „Персина“ представи дейностите по възстановяване на гнездовото находище на къдроглавия пеликан на остров Персин, а Свилен Чешмеджиев от БДЗП презентира интересни факти от билогията на вида, актуалното състояние на гнездовите колонии в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ и в езерото Сребърна, както дейностите по опръстеняване и сателитна телеметрия, които също са част от проект „Животът на пеликана“.

Следобедната сесия беше насочена към информационните и образователните дейности. Даниела Каракашева PR на ДПП „Персина“ представи образователните дейности, организирани от Дирекцията и особено на Фестивала на Пеликана, който през 2022 г. се проведе за втора поредна година. Радостина Ценова от БФБ представи активните информационни дейности и кампании, популяризиращи опазването на къдроглавите пеликани в гр. Бургас.

В края са срещата участниците дискутираха и обсъдиха различни теми, свързани с опазването на този величествен вид в страната. Специално внимание беше обърнато на екологичната катастрофа с къдроглавите пеликани в Гърция през пролетта на 2022 г., породена от птичи грип, работата по изграждането на изкуствените платформи за гнездене, методите за проучвания и мониторинг, както и случаите на сблъсъци с въздушните проводници. Дискутирани бяха и различни информационни и образователни дейности, целящи популяризирането на пеликаните сред широкота общественост.

Проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716) е финансиран по програма Life на ЕС. Проектът се координира от  Rewilding Europe, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Румънското орнитологично дружество SOR, Гръцкото орнитологично дружество HOS, Дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене, Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.

Обменихме опит с различни LIFE проекти от България -  Животът на пеликана (LIFE18/NAT/NL/000716) и с колеги от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" Стара Загора, Екомузей Русе, РИОСВ Велико Търново и др. Благодарим на любезните домакини от ДПП Персина и БДЗП, които се погрижиха за перфектната организация на срещата.