Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Новини

миграция

Пролет в езерото

24.04.2021
Пролетта дойде на Поморийско езеро и с нея започнаха и интересните наблюдения в така ценната солена лагуна. Наред със засилената миграция на хиляди птици, придвижващи се на север към гнездовите си местообитания, започна и гнездовия сезон в езерото. Брачни игри, заемане на територия, вече мътещи птици и много песни – това представлява пролетната картина тук.

Екипът ни успя да регистрира две гнезда на един многочислен през зимата вид, но рядко срещащ се като гнездящ тук – белочелата водна кокошка/лиска (Fulica atra). Мътещи птици има и в гнездата на немия лебед (Cygnus olor). Което ни напомня да ви помолим да не извършвате в близост до езерото дейности, които могат да причинят безпокойство на птиците. Нека не забравяме, че моралът на едно цивилизовано общество се измерва с уважението му към живота.

И докато едни вече мътят, други тепърва пътуват към своите гнезда. Ята от десетки хиляди щъркели, мишелови и други грабливи птици бяха наблюдавани да прелитат над лагуната по своя дълъг и изпълнен с несигурност път на север. За някои от тях, подобни влажни местообитания, като Поморийско езеро, са животоспасяваща спирка за попълване на енергийните запаси, необходими за това изтощаващо пътуване.

Други интересни наблюдения в лагуната са орел рибар (Pandion haliaetus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), висока численост на вида голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), ята колоритни бойници (Calidris pugnax), кафявокрил огърличник (Glareola pratincola) и други.

Мониторингът на фауната на Поморийско езеро се изпълнява от екип на "Зелени Балкани" в рамките на проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“, с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз.