Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Проектът

Опазване на крайбрежната лагуна Поморийско езеро LIFE 19/NAT/BG/000804

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие. Той има голямо значение за ЕС като рядък тип екосистема и като място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Извличането на морска сол в Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и в наши дни активните солници произвеждат морска сол чрез слънчево изпарение.
 
Езерото (760 ha) е Натура 2000 зона, съответно BG0000620 Поморие (2085.15 ha) и BG0000152 Поморийско езеро (921.52 ha). Това е национална защитена територия и Рамсарско място. Настоящият проект е насочен към опазването на приоритетните местообитания Крайбрежни лагуни (1150 *) и видове птици от Приложение 1 към Директивата за птиците (саблеклюн, белочела, гривеста и речна рибарка) в Поморийското езеро.

.
.


Хидрологичният режим на Поморийските солени води се определя от притока на морска вода чрез изкуствен отворен канал, свързващ езерото с Черно море и проникване през пясъчна коса. Два обходни канала (Южен -760 m и Северен - 4580 m) събират целия повърхностен воден поток от валежи и топене на сняг във водосборния басейн от 33,55 km2, където езерото е най-ниската точка.

Промените в състоянието на водните тела и замърсяването на повърхностните води се отбелязват като най-важните заплахи за местообитанието на крайбрежната лагуна в няколко европейски държави (EIONET, 2014). В случая с Поморийското езеро тези фактори са най-очевидни за 1150 *. Основните проблеми на опазването са деградацията на местообитанията на крайбрежните лагуни поради промени в хидрологичните условия, причинени от разрушаването на съоръжения за управление на водите и недостатъчно безопасни места за размножаване на приоритетни видове птици.

Проектът LIFE 19/NAT/BG/000804 се налага заради ефекта на наводненията, които се случиха през декември 2014 г. и април 2015 г., когато в езерото бяха регистрирани 72 l / m2. Тези катастрофални събития са повредили обиколните  канали и ерозирали защитни диги, което води до намалена соленост на водата. Кал и нежелана растителност блокираха каналите и значително намалиха капацитета и защитните им функции.

Компрометираната инфраструктура е причинила неефективна циркулация на водата. Средната соленост на водата в лагуната през декември 2010 г. (след реконструкция по проект на GEF) е 30,98 ‰, докато през май 2019 г. е 12,58 ‰. Намалената соленост е довела до развитието на макрофити, които са основната хранителна база за патиците и промяна във видовия състав на птиците (от дъждосвирци до патици) по време на миграция и през зимата. В допълнение, деградацията на 1150 * е очевидна и от увеличения растеж на микроводорасли в повече от 33% от площта на местообитанието през 2019 г. Това е резултат от повишена еутрофикация поради притока на замърсени повърхностни и подземни води от съседните земи.

Ниското производство на сол и инфраструктурните щети от наводненията доведоха до ограничени възможности за важни инвестиции в дейности по поддръжка от Поморийски солници ЕООД. Неблагоприятната икономическа ситуация води до риск от оттегляне на частните интереси и бъдещи инвестиции.

През последните години натискът върху местообитанието 1150 * е много силен - отводняване и надстрояване на съседни малки влажни зони, засилено земеделие, екстремни метеорологични условия и по-голямата част от тях са свързани с нарушения воден режим, който влияе върху качеството на водата и директно унищожава крайбрежната лагуна. Засегнати са няколко параметъра на благоприятния природозащитен статус (БПС) на местообитание 1150 *.

.
.


Подходящите местообитания на целевите видове птици са претърпели силна ерозия от вятър, дъжд и вълни. В периода 2013 г. се наблюдава отрицателна тенденция в успеха на размножаването на белочела рибарка (43 до 14 двойки), речна рибарка (125 до 71), морски дъждосвирец (23 до 5) и кокилобегач (147 до 42) се наблюдава в периода 2013-2019 г. Изкуствените острови са от решаващо значение за целевите птици в Поморийското езеро, тъй като те предпазват птиците от безпокойството на хищниците и от висока смъртност.  

Основните цели на проекта са:

  • Да се ​​създаде функционална инфраструктура за управление на водите в Поморийското езеро, за да се осигури лагуната срещу наводнения и да се ограничи замърсяването и да се поддържа традиционното производство на сол;
  • Да се ​​осигури дългосрочно подобряване на приоритетното местообитание 1150* Крайбрежна лагуна в Натура 2000 зона Поморие;
  • Да подобрят местата за размножаване на приоритетни видове птици чрез изграждането на една нова дървена платформа и възстановяването на съществуващия остров;
  • Да популяризира резултатите от проекта сред заинтересованите страни и широката общественост.

Очаквани резултати и въздействия

Настоящият проект ще допринесе значително за осигуряване на жизнеспособни решения за подобряване на природозащитния статус на приоритетното местообитание Крайбрежни лагуни (1150 *) в Н2000 зона Поморие (BG0000620). Той ще допринесе за подобряване на условията на местообитания за набор от птици, включени в Приложение 1 на ДП в Поморийско езеро (BG0000152).
Дейностите по проекта са насочени към описаните заплахи за лагуната на Поморийското езеро, които допринасят за дългосрочния спад на приоритетното местообитание 1150 *, обхващащо 23,18% от площта на зоната. Консервационна дейност С1 ще доведе до подобряване на ключови параметри, показателни за БПС на целевото местообитание. Въпреки това, цялостното положително въздействие върху цялата площ на Поморийското езеро се очаква в дългосрочен план.

.
.


Очакваме:
  • Подобряване на защитата от наводнения и намаляване на замърсяването от повърхностни води в най-малко 221 ха (33%) от местообитание 1150 *
  • Възстановяване на 5340 m обходни канали около западния периметър на Поморийското езеро и 6460 m диги, които предпазват езерото от приток на сладка вода и подобряват циркулацията на водата - важно условие за избягване на еутрофикация;
  • Да се ​​увеличи средната соленост с мин. 50% и да бъде над 25 ‰. Местообитанието, създадено и подобрено чрез Дейност С2, ще бъде важно за подобряване на условията за гнездящите птици в Поморийското езеро.
  • Създаване на нова платформа за гнездене и увеличаване на местообитанията за гнездене на целеви видове птици с площ от 36 м2;
  • Възстановяване на 250 м2 съществуващо местообитание за целеви видове птици;
  • Възстановяване на значението на Н2000 зона Поморийско езеро за мигриращи дъждосвирци, чийто брой е намалял през последните 5 години по време на миграцията и зимата в резултат на по-ниската соленост.

В допълнение към това ще бъдат организирани два природозащитни лагера и над 30 доброволци ще бъдат обучени да строят острови и ще се запознаят с опазването на крайбрежната лагуна.
Въздействието на проектните дейности върху биологичното разнообразие ще бъде наблюдавано и ще бъдат изготвяни годишни доклади.
Познанията за водните кончета като индикатор за крайбрежните местообитания в езерото ще бъдат подобрени и ще бъде разработен един научен труд под ръководството на Tour du Valat.