Зелени Балкани Поморийски солници Българска фондация Биоразнообразие Tour du valat Програма life Natura2000

Зелени Балкани

Зелени Балкани е една от най-големите и най-старите екологични неправителствени организации в България, създадена през 1988 г. Нашата мисия е опазването на природата на България и Балканския полуостров, а основните ни области на дейност са опазване на биологичното разнообразие, възстановяване на местообитанията, устойчиво управление на природните ресурси, подобряване на природозащитната политика и законодателство, екологично образование. Опазването на редки видове птици е приоритет на нашата работа. За повече от 30 години съществуване, неправителствената организация, подкрепена от своите партньори, членове и донори, като USAID, GEF, REC, UNDP, EURONATUR, EU OPE, е реализирала над 110 проекта за опазване на природата.
Зелени Балкани има доказан опит в възстановяването и управлението на влажни зони в България. НПО провежда дългосрочна програма за опазване на Поморийското езеро от 1996 г. Разнообразни мерки за опазване на видове птици, възстановяване на местообитанията и хидрологичния режим, създаване на посетителски център, почистване на незаконно изхвърлените битови и строителни отпадъци и събиране през тези години беше осъществена обществената осведоменост за сайта. Една от най-успешните дейности беше възстановяването на местообитания на редки и защитени колониално размножаващи се видове водолюбиви птици (сандвич, обикновена и малка рибарка, авоцети, чернокрили кокили, кентишки площи), което доведе до стабилизиране на техните гнездови популации в Поморийското езеро. В периода 2008-2010 г. е изготвен и представен през 2014 г. Интегриран план за управление на Поморийското езеро (национална защитена зона, SCI & SPA, площадка Рамсар). Той все още не е одобрен от компетентния орган-МОСВ.
Зелени Балкани е участвал като асоцииран бенефициент в проекта MC SALT LIFE10 / NAT / IT / 256, занимаващ се с опазване и поддържане на FCS на птици и местообитания в девет обекта от Натура 2000 (всички те са домакини на солни работи), разположени в Италия, Франция и България. GB е координиращ бенефициент по проект „Натура 2000 в България - Нови хоризонти“ LIFE17 GIE / BG / 371.
 

Българска фондация Биоразнообразие

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е българска неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1997 г. като наследник на създадената през 1994 г. българска - Швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие. Повече от 20 години BBF работи за опазване на биологичното разнообразие в България и съседните страни, за подкрепа на участието на граждани и местни общности в управлението на природните ресурси и защитени територии и за повишаване на обществената информираност по въпросите на биологичното разнообразие и опазването на природата. Мисията на BBF е да събере хора с различни възприятия за опазване на българската природа.
Индивидуално и в партньорство БФБ разработи 15 планове за управление на защитени територии, 15 планове за действие за застрашени видове от Червения списък на IUCN, подготви документацията за обявяване на три природни парка, 11 защитени обекта и три нови Рамсарски обекта.
Основните оперативни зони на BBF са защитените зони и Натура 2000, Зеления пояс и биосферните паркове, застрашените видове, устойчивият туризъм, образованието в областта на околната среда, обществените кампании и коалиции. БФБ натрупа значителен опит в управлението на проекти и посредничеството.
БФБ е член на IUCN, CEEweb, Европейска асоциация Зелен пояс, Български дарителски форум, Българска асоциация за алтернативен туризъм и коалиция За да остане природа в България и има широк кръг от различни международни партньори.
БФБ участва като асоцииран партньор в проекта Живот за Бургаските езера / LlFE08 NAT/BG/277. Успешното завършване на проекта Солта на живота / LIFE11 NAT/BG/362 доведе до продължаването му в настоящия проект Лагуната на живота / LIFE17 NAT /BG/558. БФБ има добро сътрудничество с „Черноморски солници” АД и добри отношения с местните и национални институции, организации и медии.
 

Тур дьо Валат, Франция

Tour du Valat е изследователски център за опазване на средиземноморските влажни зони, признат за общественополезна фондация от 1974 г. Той се намира в Камарг и е основан от Люк Хофман през 1954 г. Неговата обща мисия е да допринесе за спиране и обръщане на разрушенията и деградация на средиземноморските влажни зони и техните природни ресурси и насърчаване на тяхното разумно използване. Tour du Valat включва над 60 служители. Той разработва програми за научни изследвания и интегрирано управление, които насърчават обмена между ползвателите на влажни зони и изследователите.

Дейностите включват:
  • проучване на гръбначни, безгръбначни и биология на растенията и екологията,
  • изследвания по геоматика (ландшафтна динамика) и хидрология,
  • управление и възстановяване на влажните зони и изготвяне на планове за управление,
  • дългосрочен мониторинг,
  • развитие на Обсерватория на средиземноморските влажни зони.
Тур дьо Валат предоставя подкрепа за изготвяне на публични политики и за наблюдение на тяхното изпълнение. Чрез инициативата MedWet TdV участва в конкретното прилагане на принципите на Рамсарската конвенция в Средиземно море. TdV притежава и имение, простиращо се на 2600 хектара, включително широк спектър от типичните природни местообитания на Камарг, от които 1844 ха са класифицирани в Регионалния природен резерват.
TdV има специален интерес към управлението и възстановяването на лагуни и солници. Още през 70-те той е участвал в партньорство с Groupe Salins в изграждането на гнездящ остров за по-големи фламинго в солниците Камарга. В наши дни този остров остава единственото място за размножаване на фламинго във Франция. Тур дьо Валат провежда дългосрочен мониторинг на по-големите популации на фламинго в Камарг и другаде (в партньорство) в Средиземно море и Западна Африка. Tour du Valat е съавтор на плана за управление, изготвен за Anciens Salins d’Hyères (Var департамент, Франция).
 

М-Поморийски солници ЕООД

„М-Поморийски солници“ е създадена през 1999 г., когато се отделя част от държавната компания „Черноморски солници“ ЕАД. През 2004 г. държавната компания е приватизирана, а „Поморийски солници“ ЕАД е придобито от „Солдекс“ ЕООД, което е станало 100% собственик на капитала. Групата от компании включва Солдекс ЕООД и дъщерно дружество М-Поморийски солници ЕАД.
„Солдекс” ЕООД е създадена през 2004 г. с основни дейности в хотелиерството и ресторантьорството, от една страна, а от друга чрез придобиване на 100% от акциите на „М-Поморийски солници” ЕАД през 2004 г., компанията индиректно инвестира на пазара на морска сол.
Основните дейности на М-Поморийски солници ЕАД са производството на морска сол чрез изпаряване. Производството се извършва на Поморийското езеро, но тъй като компанията няма собствено преработвателно предприятие, произведената морска сол се използва за обезледяване на пътища и като суров продукт. Основният продукт, предлаган на пазара, е технически и в насипно състояние солен морски кристал. Компанията предоставя и услуги, свързани с прибирането на морска сол - събиране и почистване на морска сол; ремонт на диги; разработване на машини за събиране и преработка на морска сол. Компанията има дългогодишен опит в производството и транспортирането на морска сол. Родителската компания е завършила успешно проект в Оперативна програма "Иновации и конкуренция". Проектът е насочен към въвеждане на мехатронния процес и диверсификация на основната дейност. Компанията разработи по свой собствен иновативен процес, който беше представен под формата на подобрени платформи, помпа и сито, сепаратор и междинен асансьор, вертикален сепаратор и транспортер за разтоварване.
 

Консултативен съвет